H?c vi?n Thành ?? thu?c H?c vi?n Ngo?i ng? T? Xuyên

H?c vi?n Thành ?? thu?c H?c vi?n Ngo?i ng? T? Xuyên
(B?n gi?i thi?u tóm t?t)

 H?c vi?n Ngo?i ng? T? Xuyên là m?t trong nh?ng tr??ng ??i h?c ngo?i ng? chuyên ngành ???c thành l?p vào lo?i s?m nh?t trong nh?ng n?m ??u d?ng n??c, là c? s? gi?ng d?y nghiên c?u ngo?i ng? và là trung tam tài li?u và t? v?n th?ng tin ngo?i ng? ? vùng Tay Nam Trung Qu?c. Tr??ng ???c B? Ngo?i giao Nhà n??c và B? Liên l?c ??i ngo?i TW… ch?n làm n?i ch? ??nh ?? tuy?n ch?n h?c sinh t?t nghi?p hàng n?m. G?n 60 n?m nay, H?c vi?n Ngo?i ng? T? Xuyên ?? t? t?p ???c nhi?u tài n?ng gi?ng d?y và nghiên c?u ngo?i ng?, tích l?y ???c nhi?u kinh nghi?m phong phú v? vi?c gi?ng d?y ngo?i ng?, giành ???c nhi?u thành qu? nghiên c?u khoa h?c ngo?i ng?, d?ng nên h? th?ng khái ni?m tiên ti?n v? giáo d?c ngo?i ng?, hình thành ???c n?n n?p h?c ngo?i ng? trong lành, t? ?ó t?o nên m?i tr??ng v?n hóa sau ??m trong nhà tr??ng.

 H?c vi?n Thành ?? là m?t h?c vi?n dan l?p do H?c vi?n Ngo?i ng? T? Xuyên ?? ??u, ???c B? Giáo d?c Nhà n??c xét chu?n cho phép thành l?p, là tr??ng ??i h?c mà H?c vi?n Ngo?i ng? T? Xuyên xay d?ng theo qui ch? m?i và m? hình m?i c?a n?n giáo d?c ??i h?c hi?n hành. Song song v?i vi?c k? th?a truy?n th?ng t?t ??p c?a H?c vi?n Ngo?i ng? T? Xuyên, ti?p th? n?n t?ng v?n hóa sau ??m c?a H?c vi?n Ngo?i ng? T? xuyên và t?n d?ng tài nguyên giáo d?c c?a H?c vi?n Ngo?i ng? T? Xuyên, H?c vi?n Thành ?? gi? v?ng tinh th?n ??i m?i gi?ng d?y và qu?n ly, xác ??nh vai trò c?a tr??ng là “ H?c vi?n thu?c lo?i th?c d?ng, ngang vai v?i các tr??ng ??i h?c cùng lo?i trong n??c, l?y ngành ngo?i ng? làm chính, k?t h?p ch?t ch? v?i các ngành chuyên m?n khác có liên quan, ?ào t?o nhan tài ngo?i ng? có n?ng l?c t?ng h?p v?i ch?t l??ng cao”, nêu ra t?n ch? xay d?ng nhà tr??ng là “Truy?n bá n?n v?n hóa tiên ti?n c?a th? gi?i, thúc ??y vi?c h?p tác và giao l?u qu?c t?, ?ào t?o con ng??i có t? t??ng c?i cách ??i m?i theo th?i ??i, ph?c v? cho vi?c phát tri?n kinh t? và x? h?i”.

 H?c vi?n Thành ?? n?m ? phía Tay Khu c?ng nghi?p k? thu?t cao c?a Thành ph? Thành ??. Hi?n nay tr??ng có ?? các chuyên ngành ngo?i ng? nh? ti?ng Anh, ti?ng ??c, ti?ng Tay Ban Nha, ti?ng Nh?t, ti?ng Pháp, ti?ng Tri?u Tiên, ti?ng Nga,ti?ng Vi?t ,ti?ng Thái, ti?ng Y ,ti?ng ? R?p vv…N?m 2012 l?i t?ng thêm nhi?u chuyên ngành m?i .v?i các h??ng chuyên tu nh? kinh t? và m?u d?ch, phiên d?ch, qu?n ly ??i ngo?i, du l?ch, giáo d?c s? ph?m, qu?n ly l?u th?ng qu?c t?, th??ng m?i ?i?n t?, qu?n ly khách s?n, th? ky ??i ngo?i, tài chính ngan hàng, th?ng t?n báo chí qu?c t?, Hán ng? ??i ngo?i vv…Tr??ng có m?t ??i ng? giáo viên gi?ng d?y giàu kinh nghi?m có b?ng c?p cao và có ch?c danh khoa h?c cao c?p. Tr??ng còn m?i nhi?u giáo viên n??c ngoài t? các n??c nh? M?, Anh, Ca-na-?a, ??c, Th?y S?, Nh?t B?n, Tay Ban Nha, Pháp vv…sang d?y dài h?n. Hi?n nay trong tr??ng có h?n 13600 h?c sinh theo h?c.

 H?c vi?n Thành ?? l?y” nên ng??i” và ”thành tài” làm tiêu chu?n c? b?n ?? ?ánh giá ch?t l??ng giáo d?c c?a mình, nêu cao tinh th?n nghiêm ch?nh trong d?y h?c, t? ch?c ch?t ch? c?ng vi?c gi?ng d?y, coi tr?ng vi?c qu?n ly và ch?p hành nghiêm ch?nh trong vi?c qu?n ly h?c sinh. V?i t? t??ng ch? ??o là“??o ??c là tam h?n, h?c th?c là c?n b?n, tài n?ng là c? s?, s?c kh?e là ??m b?o” trong c?ng tác gi?ng d?y, tr??ng ?? d?ng nên m? th?c ?ào t?o “1+N”(m?t b?ng c?p + nhi?u ch?ng ch?) mà tr?ng tam ch? y?u là ?ào t?o n?ng l?c h?c t?p, n?ng l?c th?c hành và n?ng l?c sáng t?o cho h?c sinh. H?c vi?n ngo?i ng? Thành ?? kiên trì ???ng l?i qu?c t? hóa, ?? ky hi?p ngh? h?p tác và trao ??i sinh viên và giáo viên v?i ?h?n 10 n??c và trên 20 tr??ng ??i h?c c?a các n??c Anh,M?, ??c, Pháp, Tay Ban Nha, Nh?t, Hà Lan,Hàn Qu?c, Vi?t Nam ,Thái Lan v v.Hi?n nay h?c vi?n ?? m? các l?p ?ào t?o phù h?p v?i các lo?i ng?n ng?,các t?ng l?p v?n hóa khác nhau, có h?n 40 h?ng m?c du h?c.

 V? c?ng tác gi?ng d?y chuyên m?n thì c?n c? vào qui lu?t phát tri?n c?a ngành giáo d?c và nhu c?u c?a kinh t? x? h?i, H?c vi?n Thành ?? ?? d?ng nên m?t lo?t các ch??ng trình v? k? ho?ch gi?ng d?y, qui ch? qu?n ly gi?ng d?y và h? th?ng ?ánh giá ch?t l??ng gi?ng d?y phù h?p v?i ??c ?i?m c?a tr??ng. Trên c? s? ?n kh?p ch?t ch? v?i ??i c??ng d?y h?c,?? k? ho?ch gi?ng d?y h?t s?c chú tr?ng khau th?c t?, làm n?i b?t tính ?ng d?ng, tính ?a d?ng và tính c?ng khai trong gi?ng d?y. Trong quá trình gi?ng d?y, nh?n m?nh vi?c l?y h?c sinh làm ch? th?, coi tr?ng vi?c áp d?ng ph??ng pháp gi?ng d?y khai thác t? duy c?a h?c sinh và giao l?u gi?a thày và trò, s? d?ng các ph??ng ti?n d?y h?c hi?n ??i, nang cao h?ng thú h?c t?p cho h?c sinh, h??ng d?n ch? ??o t? duy c?a h?c sinh, khám phá và khai thác ti?m n?ng c?a h?, t?ng thêm hi?u qu? gi?ng d?y c?a giáo viên. Ngoài ra, Tr??ng còn m? nhi?u l?p d?y ngh? và thi ch?ng ch? nh? ngo?i ng?, phiên d?ch, máy tính, t? cách giáo viên, h??ng d?n viên du l?ch, ti?ng ph? th?ng, lái xe vv…và ???c ??ng ??o h?c sinh hoan nghênh. Các ho?t ??ng k? trên ?? c?i thi?n ???c k?t c?u ki?n th?c c?a h?c sinh, làm cho h?c sinh kh?ng nh?ng có c? s? v?ng ch?c v? ki?n th?c ngo?i ng? c? b?n, mà còn có thêm n?ng l?c chuyên m?n khác, t?ng thêm th? m?nh trong c?nh tranh sau khi t?t nghi?p ra tr??ng, m? r?ng thêm con ???ng tìm ki?m vi?c làm. Hi?n nay, h?c vi?n ?? ?ào t?o h?n 10 ngàn sinh viên t?t nghi?p ??i h?c cao ??ng.H?c sinh trong tr??ng ?? ???c nhi?u ??n v? thu?c các t?nh và thành ph? nh? B?c Kinh, Th??ng H?i, Trùng Khánh, Qu?ng ??ng, H?i Nam, Tri?t Giang, Giang T?, T? Xuyên…tuy?n vào làm vi?c.

 H?c vi?n Thành ?? thu?c H?c vi?n ngo?i ng? T? Xuyên ???c th?ng nh?t ghi vào k? ho?ch tuy?n sinh hàng n?m c?a Nhà n??c. Khi t?t nghi?p,? các h?c sinh ??t ???c ?i?m chu?n thì s? ???c H?c viên Thành ?? thu?c H?c vi?n Ngo?i ng? T? Xuyên c?p b?ng t?t nghi?p ??i h?c. Theo quy?t ??nh s? 26 c?a B? Giáo d?c Nhà n??c, b?t ??u t? khóa 2008, các h?c sinh t?t nghi?p phù h?p v?i tiêu chu?n h?c v? h?c s?(c? nhan) s? ???c c?p b?ng h?c v? h?c s?(c? nhan) c?a H?c viên Thành ?? thu?c H?c vi?n Ngo?i ng? T? Xuyên.?N?m 2012, Tr??ng s? tuy?n sinh trong ph?m vi 26 t?nh , thành ph? tr?c thu?c TW và khu t? tr? nh? T? xuyên, Trùng khánh , Quy Chau ,Qu?ng ??ng ,Qu?ng Tay, H? Nam, H? B?c, Phúc Ki?n, Chi?t Giang, Giang T?, Giang Tay, S?n ??ng, S?n Tay, Hà B?c, Hà Nam, Thi?m Tay, Tan C??ng, Thanh H?i, Van Nam, H?i Nam, An Huy, Cam Túc, Ninh H?, H?c Long Giang vv.

?

?

?

?

?

Trung tam ?ào t?o chuyên m?n

 Trung tam ?ào t?o h?c vi?n ngo?i ng? Thành ?? thu?c h?c vi?n ngo?i ng? T? Xuyên là m?t c? c?u trung c?p do h?c vi?n t? ch?c,ch?c n?ng c?a trung tam là ?? m?t m?i tr??ng ?ng d?ng ngo?i ng? chuyên m?n trong tr??ng và ngoài tr??ng,nang cao ch?t l??ng ?ào t?o chuyên m?n và ??ng th?i ?ào t?o thi các b?ng c?p k? thu?t, th? chính nh?n n?ng l?c k? thu?t chuyên m?n c?a qu?c gia.H?c vi?n chúng t?i là m?t h?c vi?n ngo?i ng? duy nh?t c?a t?nh T? Xuyên,có nhi?u lo?i ng?n ng?, ??i ng? giáo viên có trình ?? chuyên m?n cao,ngoài ?áp ?ng yêu c?u gi?ng d?y ??i v?i sinh viên ? h?c vi?n ra,còn ?ào t?o nhan viên ngo?i ng? cho nhu c?u c?p bách trong xay d?ng kinh t?,qu?n ly hành chính ngoài x? h?i.

1.L?p h?c ngoài gi? c?a sinh viên

 ?? nang cao s? h?ng thú h?c t?p c?a sinh viên ??i v?i m?n ngo?i ng? mình h?c và kích thích tính tích c?c c?a sinh viên trong h?c t?p, th? hi?n phong cách sinh viên, phong phú ??i s?ng v?n hoá c?a nhà tr??ng,nang cao trình ?? ngo?i ng?,luy?n t?p n?ng l?c ngo?i ng? c?a sinh viên.M?i n?m trung tam ?ào t?o ??u t? ch?c thi l?ng ti?ng cho các tác ph?m ?i?n ?nh,thi hát bài hát n??c ngoài,thi nói ti?ng Anh và ??c nhanh tác ph?m ti?ng Anh.

2.?ào t?o thi ti?ng Anh

 Trung tam ?? m? l?p ?ào t?o do trung tam thi b? giáo d?c t? ch?c nh? thi b?ng c?p IELTS,PETS, ?ào t?o thi l?y b?ng c?p Cambridge ti?ng Anh nhi ??ng và b?ng c?p Cambridge ti?ng Anh th??ng v?

3. ?ào t ?o ngo?i ng? chuyên nghành

 Trung tam còn m? các l?p ?ào t?o chuyên nghành nh? ti?ng Anh,Pháp,Nh?t, ??c,Tay Ban Nha,Nga,Tri?u Tiên và Thái Lan

 Sau khi gia nh?p WTO, ?? ?áp ?ng nhu c?u h?i nh?p qu?c t? nhi?u nghành ngh? trên x ? h?i ? ? b?t ??u c?ng tác ?ào t?o ngo?i ng? cho nh an viên c ?a c ?ng ty mình .l?p ?ào t?o t ? ng c ?? ?ng ti?ng Anh c?a nhan viên xu?t ngo?i c?c c?ng trình thu? l?i thu? ?i?n 7 Trung Qu?c;l?p ?ào t?o ti?ng Anh cho nhan viên x??ng máy móc linh kiên quang h?c ?i?n t? Hoa Xi Thành ?? t?p ?oàn Gia Linh Trung Qu?c;Hai l?p ?ào t?o trung,cao c?p ti?ng Anh cho nhan viên ch? ch?t c?a c?c thu? v? qu?c gia t?nh T? Xuyên,h?c sinh hai l?p này khi tham gia thi l?y b?ng c?p 4 và c?p 6, ??t tiêu chu?n trên 80%;L?p ?ào t?o ti?ng Nh?t cho nhan viên tr? thu?c c?ng ty h?u h?n

 Trung t am chúng t ?i còn m ? nh ?ng l ?p ?ào t ?o ti ?ng Anh cho c ?ng nh an viên nhà n ??c,ti ?ng Anh chuyên nghành c ?ng an,ti ?ng Anh chuyên nghành kinh t? tài v?, ti ?ng Anh chuyên nghành du l ?ch, ti?ng Anh chuyên nghành pháp lu?t, ti ?ng Anh chuyên nghành thu ? v?

 Trung tam chúng t?i ?? tri?n khai nhi?u l?p ?ào t?o ?? nang cao trình ?? giáo viên ngo?i ng? t? nhi?u góc ??,nhi?u t?ng l?p.Nh?:1.Trình ?? ng?n ng?.2.Nghiên c?u trong gi?ng d?y ngo?i ng?.2.Ph??ng pháp giáo d?c v?i k? thu?t hiên ??i.80% ?? ??t yêu c?u;L?p ?ào t?o ti?ng Anh cho nhan viên khách s?n Thiên Nh?n Thành ??;L?p ?ào t?o t?ng c??ng hu?n luy?n ti?ng Tay Ban Nha cho nhan viên xu?t ngo?i c?a c?c th?y l?i th?y ?i?n 7 Trung Qu?c? v v,?? m? nhi?u l?p ?ào t?o cho nhan viên xu?t ngo?i,nhan viên k? thu?t c?ng trình và cán b? ngo?i s? h?n 300 ng??i.Trung tam chúng t?i còn có th? m? nh?ng l?p ?ào t?o ti?ng Anh cho c?ng nhan viên chính ?ph?,ti?ng Anh chuyên nghành c?ng an,chuyên nghành tài chính kinh t?,chuyên nghành du l?ch,chuyên nghành pháp lu?t,chuyên nghành thu? v? v v…

4.Trung tam chúng t?i ?? tri?n khai nhi?u l?p ?ào t?o ?? nang cao trình ?? giáo viên ngo?i ng? t? nhi?u góc ??,nhi?u t?ng l?p.Nh?:1.Trình ?? ng?n ng?.2.Nghiên c?u trong gi?ng d?y ngo?i ng?.2.Ph??ng pháp giáo d?c v?i k? thu?t hiên ??i.

5.?ào t?o n?ng l?c ngh? nghi?p

 ?? cho sinh viên c?a h?c vi?n và thanh niên trong x? h?i n?m ???c nhi?u n?ng l?c k? thu?t chuyên m?n,nang cao toàn di?n n?ng l?c t?ng h?p c?a h?c sinh ,phát tri?n cá tính và s? tr??ng c?a sinh viên,th?c hi?n m? hình ?ào t?o nhan tài“1+N”c?a h?c vi?n,nang cao s?c c?nh tranh trong khi tìm vi?c làm,b?i d??ng nhi?u nhan tài th?c d?ng,trung tam ?? t?n d?ng tài nguyên giáo d?c d?i dào v?n có c?a h?c vi?n,m? l?p ?ào t?o dài ngày ?? thì b?ng c?p 3 nhan viên qu?n ly tài nguyên nhan l?c , b?ng c?p 3 nhan viên khuy?n m?i, b?ng c?p 3 nhan viên qu?n ly l?u th?ng hàng hóa do b? nhan l?c tài nguyên và b?o ??m x? h?i ban c?p và l?p ?ào t?o ng?n ngày ban c?p b?ng c?p 3,c?p 4 t? cách th? ky liên quan t?i n??c ngoài.