Profil ?koly

?cheng-tu Institut, ktery je sou?ástí Univerzity mezinárodních studií v S'-?chuanu, je vysoká ?kola schválená ministerstvem ?kolství a p?sobí v souladu s novym mechanismem a novym modelem. V souladu se slavnou tradicí a hlubokym zalo?ením Sichuan International Studies University se ?kola dr?í jedine?né orientace ?zvlá?tního rozvoje“ a ?rozvoje dislokace“ a neochvějně sleduje cestu obor? cizího jazyka jako vedoucího a koordinovaného rozvoje souvisejících obor?. Vyvoj a inovace hesla ?cizí jazyk +“ je v S‘-?chuanu zako?eněna. Univerzita má za cíl slou?it jihozápadu, zodpovídat celé zemi, globalizovat se a sna?it se vybudovat prvot?ídní aplikovanou univerzitu s charakteristickymi rysy v cizích jazycích a souvisejících oborech.

?kola dodr?uje direktivy socialistického ?ízení ?koly, komplexně provádí vzdělávací politiku strany a státu a ?ídí se lidovymi směrnicemi. Je odhodlána neustále zlep?ovat schopnost ?kolení personálu zamě?eného na cizí jazyky a podporovat rozvoj ?ínsko-zahrani?ní kulturní integrace. ?kola se ?ídí heslem slou?it státu, slou?it regionu, slou?it spole?nosti.

?kola má 15 jazykovych obor? v?etně angli?tiny, japon?tiny, něm?iny, ?paněl?tiny, francouz?tiny, portugal?tiny, severokorej?tiny, ru?tiny, vietnam?tiny, thaj?tiny, ital?tiny, arab?tiny, pol?tiny, ?e?tiny a ma?ar?tiny. Dal?ími obory jsou P?eklady, Obchodní angli?tina, Vyuka ?ín?tiny jako cizího jazyka, ?urnalistika, Mezinárodní ekonomie a obchod, Mezinárodní obchod, Vystavní ekonomika a management, ?ínsky jazyk a literatura, P?ed?kolní vzdělávání, Elektronicky obchod, Sportovní operace a management, Golf a management, Správa hotel? atd. Po celé ?íně a ve v?ech 27 provinciích je na plny úvazek zapsáno více ne? 16 300 student?.

?kola má v provincii S'-?chuan ?ty?i odborné vysoké ?koly a ?kolící centra pro u?itele. První skupina vysoko?kolskych student? p?sobí v provincii S'-?chuan (obory angli?tina, francouz?tina, obchodní angli?tina, japon?tina) a ?ty?i klí?ové speciální soukromé univerzity v?té?e provincii (Ru?tina, P?ekladatelství, Francouz?tina, Severokorej?tina). V?rámci iniciativy Pás a stezka existují vyzkumná st?ediska pro vyuku a vyuku cizích jazyk? a Národní vyzkumné st?edisko pro jazyk a kulturu.
Projekt tymu pro vzdělávací inovace S‘-?chuanské provin?ní vlády ?Studie o udr?itelném rozvoji soukromého vysokého ?kolství v provincii S‘-?chuan“, která byla iniciována touto ?kolou a dal?ími 12 soukromymi univerzitami v provincii, systematicky shrnula postupné vysledky soukromého vzdělávání v provincii S'-?chuan. Univerzita oficiálně publikovala monografii ?Zavádění a fungování praktického vzdělávacího systému nezávislych vysokych ?kol“ a ?Vyznam domácího rozvoje nezávislych vysokych ?kol“, která p?edstavuje historii a praxi z?ízení ?koly pro zemi a ?koly pro lidi; ?kola také edituje a vydává celkem 7 publikací na téma ?Vzdělávání a aplikace cizích jazyk?“ se zamě?ením na ?kolní vyzkum.
Se zamě?ením na vzdělávání a vyuku si ?kola vybudovala tym u?itel? na plny úvazek se schopností a politickou integritou a zaměstnává u?itele 15 cizích jazyk?. ?kola má plně vybavené profesionální, moderní vyu?ovací za?ízení a vybavení, multimediální pokrytí v?ech t?íd, vícejazy?nou simultánní tlumo?nickou laborato?, komplexní jazykovou laborato?, strojírenskou a technickou ?kolící místnost pro francouzsky jazyk, ?kolící místnost pro pokro?ilé p?eklady ruského jazyka, mezinárodní obchodní anglické laborato?e, golfové virtuální simula?ní laborato?e, záznamové a tréninkové laborato?e a dal?í laborato?e.

?kola neustále roz?i?uje ?í?i a hloubku mezinárodní spolupráce a vyměn. Z?ídila mezinárodní vyměny a spolupráci s témě? 80 univerzitami ve 23 zemích, mezinárodní t?ídy, dvojité tituly v r?znych jazycích a na r?znych úrovních. Existuje témě? 100 zámo?skych studijních projekt?, jako jsou diplomové programy, vyměnné pobyty, p?ijímací zkou?ky a speciální vzdělávání, které poskytují ?iroky prostor pro dal?í studium ve v?ech oborech. ?kola také p?ijala ke studiu nebo vyměnnym pobyt?m studenty z Ruska, Ji?ní Koreje, Itálie, Kazachstánu, Nepálu, Francie, Singapuru, Japonska, Mexika, Německa.

Od zalo?ení dosáhla ?kola velkého úspěchu v oblasti vzdělávání a její talentová kultura p?inesla vysledky, a její spole?enská pověst se stále zlep?ovala. Podle ?Hodnotící zprávy o hodnocení cen Ai Ruisen Research Institute of China“ je celková ?kolní úroveň ?koly hodnocena jako ?prvot?ídní nezávislá vysoká ?kola ?íny“, která se umístila na prvním místě mezi národními nezávislymi vysokymi ?kolami po dobu mnoha let.

Ve Wushulianově ?China Independent College Rankings“ se ?kola umístila na prvním místě jako nezávislá literární ?kola. Kvalita vysoko?kolskych absolvent? se umístila na druhém místě v zemi a vysoko?kol?tí absolventi na druhém místě v zemi. Po?et vysoko?kolskych student? v National Independent College je za?azen do Shanghai Soft Science. Mezi 100 nejlep?ími národními nezávislymi ?kolami se ?kola ?adí na druhé místo; v seznamu vysoko?kolskych zaměstnaneckych kapacit zve?ejněnych mezinárodní pr?zkumovou spole?ností Michaels se ?kola ?adí na t?etí místo mezi bě?né univerzity v provincii S'-?chuan.

?kola je vykonnym ?editelem a viceprezidentem ?ínské asociace nezávislych vysokych ?kol, viceprezidentem S'-?chuanské spole?nosti vy??ího vzdělávání, viceprezidentem S'-?chuanské asociace soukromého vzdělávání, p?edsedou ?ínské unie cizích jazyk?; viceprezident Asociace pro univerzitní vyzkum vyuky cizích jazyk? univerzity, viceprezident S'-?chuanského institutu aplikovanych cizích jazyk? a viceprezident Asociace pro vyzkum vyuky cizích jazyk? Sichuanské vysoké ?koly. Univerzitě byly uděleny tituly ?Národní pokro?ilá nezávislá vysoká ?kola“, ?Univerzita provincie S'-?chuan“. ?Vynikající jednotka provincie S'-?chuan pro postgraduální zaměstnání,“ ?Profesionální ?kolící centrum“ Asijského vzdělávacího fóra; ?Mezinárodní vyměnná základna pro vzdělávání“ provincie S'-?chuan“, ?Vynikající vzdělávací jednotka v oblasti zdraví a vitality“, města ?cheng-tu, ?Pokro?ilá jednotka pro ?ízení zahrani?ních věcí“ ve srovnání S’?chuanskych univerzit a byla za?azena mezi? deset nejlep?ích univerzit v?západní ?íně a nakonec jako ?Nejlep?í strategicky partner“ tlumo?nické asociace města ?cheng-tu.

Od vstupu do nové éry se ?kola aktivně p?izp?sobila hlavním p?íle?itostem pro rozvoj cizojazy?nych disciplín, které p?iná?í vize ?Pás a stezka“, a vyu?ila p?íle?itosti k transformaci a vystavbě moderních aplikovanych univerzit k neustálému prohlubování aplikace cizojazy?nych aplikací, slo?enych a inovativních talent?. Reforma na straně nabídky, zamě?ení se na kultivaci a rozvoj základní konkurenceschopnosti profese vyuky jazykovych p?edmět? ve ?kole a usilování o kultivaci kombinace místních pocit? a mezinárodní vize, dobrych jazykovych a mezikulturních komunika?ních dovedností a seznámení s p?íslu?nymi mezinárodními, národní a regionální pravidla organizace. Kvalitní aplikace talent? v cizím jazyce, kultivace pro naplňování strategie otevírání země, poskytování intelektuální podpory místnímu ekonomickému rozvoji a otev?ení nové éry rozvoje Chengdu Institute of Sichuan International Studies University.